വിചാരിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ 7 ദിവസത്തിനകം സാധ്യമാകും