ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഏത് കറയും ഒറ്റ മിനിറ്റിൽകളയാം