ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും മക്കളിൽ ഫലം കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന അൽഭുത മന്ത്രം