വീണ്ടും പെൻഷ, വില കുറച്ചു കാണിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി,