ജാസ്മിനുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ചു.. നെഞ്ചുതകര്‍ന്ന് അഫ്‌സല്‍