ഏപ്രിൽ 12 നു ശേഷം വിധി പൊലും മാറി നിൽക്കും , അത്രക്കും നല്ല സമയം പണം ഒഴുകിവരും