നടി മോളി കണ്ണമാലിയ്ക്ക് കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു.. നടിയുടെ അവസ്ഥ!