ബസ്റ്റോപ്പിൽ എന്നും കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമിട്ട് ഭ്രാന്തിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ