മുത്തശ്ശിയുടെ മരണ ശേഷം ഒരു ദുഃഖ വാർത്ത താര കല്യാണിന്റെ ശബ്ദം പൂർണമായും നഷ്ടമായി