വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് വരും.ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റദ്ദാകും/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യം