ബാക്കി വന്ന ചോറും കറിയും കിച്ചൺവേസ്റ്റും കമ്പോസ്റ്റാക്കാൻ കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ടൊരു സൂത്രം