25 വയസ്സുള്ള യുവതിപണക്കാരനായ 45 വയസ്സുള്ളയാളെവീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെകല്യാണം കഴിച്ചു.