കസ്തൂരിമാൻ നായകൻ ശ്രീറാമിന്റെ 9 വയസ്സുള്ള മകളും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും..