സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി അപേക്ഷ തുടങ്ങി 78000 രൂപ സബ്സിഡിയും 10 ലക്ഷം ലോണും