5 രാജയോഗം ഒരുമിച്ച് ഈ നാളുകാർ സുഖിച്ച് ജീവിക്കും..