ഇഡലി മാവ്‌ പുളിച്ചു സോപ്പ് പോലെ പതഞ്ഞു പതഞ്ഞു പൊങ്ങാനും ഇഡലി സോഫ്റ്റ് ആകാനും 2 ടിപ്സ്