ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള 11 നാളുകാർ , ഇവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പകരം ചോദിക്കും