വിഷു ബമ്പർ അടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള 10 നക്ഷത്രക്കാർ… ഇവരെക്കൊണ്ട് ലോട്ടറി എടുപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്!