പത്തുമണി ചെടി പരിപാലനം|ചെടി നന്നായി വളരാനും പൂക്കാനും